Gecertificeerd beton
Veilig online betalen
Snelle levering

Prijs beton
Bereken hier uw prijs

Gratis offerte >
Prijs beton berekenen

Algemene voorwaarden

1. Begrippen
1.1 Online betoncentrale B.V, hierna ‘Online betoncentrale’, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het aanbieden en leveren van (beton)mortel en het verhuren van betonpompen, één en ander in meest ruime zin.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Online betoncentrale’ mede begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Online betoncentrale opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten zoals bedoelt in artikel 1.4.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: alle door Online betoncentrale en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Online betoncentrale ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Online betoncentrale en Opdrachtgever.
2.2 Niet alleen Online betoncentrale, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) praktijkvennootschappen van Online betoncentrale en voormalige medewerkers van Online betoncentrale, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Online betoncentrale zijn overeengekomen.

3. Overeenkomst
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Online betoncentrale, is een aanbod van Online betoncentrale geheel vrijblijvend.
3.2 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Online betoncentrale de aanvaarding van Opdrachtgever uitdrukkelijk bevestigt door middel van een opdrachtbevestiging.
3.3 Als Online betoncentrale de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Online betoncentrale kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Online betoncentrale maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Online betoncentrale die alsnog schriftelijk bevestigt.

4. Levering
4.1 De overeengekomen levertermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Online betoncentrale de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Opdrachtgever, waarbij haar een redelijke termijn wordt geboden om haar leververplichtingen alsnog na te komen.
4.2 Opdrachtgever wijst Online betoncentrale een losplaats aan en staat er voor in dat het vervoermiddel die de Diensten van Online betoncentrale levert, de losplaats vanaf de openbare weg normaal en veilig kan bereiken en weer zonder schade op de openbare weg kan terugkeren.
4.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de levering zonder vertraging kan geschieden, eventuele vertragingen worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.4 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor directe en indirecte schades die voorvloeien uit een handelen in strijd met art. 4.2 en 4.3, tenzij hij kan aantonen dat deze veroorzaakt is ten gevolge van opzet of grove schuld aan de kant van Online betoncentrale.

5. Kosten, honorering en betaling
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de honorering van de opdracht op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Online betoncentrale gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
5.2 Online betoncentrale verlangt van particulieren Opdrachtgevers dat zij het geoffreerde bedrag direct bij de bestelling voldoen.
5.3 Online betoncentrale verlangt van Opdrachtgevers die in handelen in uitoefening van hun bedrijf dat zij het geoffreerde bedrag binnen 14 dagen betalen.
5.4 Indien Opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Online betoncentrale gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5.5 In geval van betalingsverzuim is Opdrachtgever de wettelijke vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Online betoncentrale, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.
5.6 Indien Online betoncentrale om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 5.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6. Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct verwerken van de (beton)mortel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gladstrijken en vlinderen van het (beton)mortel. Indien Opdrachtgever slechts (beton)mortel bestelt zonder de door Online betoncentrale aangeboden betonpomp dient Opdrachtgever het (beton)mortel zelf van mixer naar de stortplek te kruien en vervolgens af te werken. Indien Opdrachtgever wel de betonpomp besteld pompt de pomp het (beton)mortel naar de stortplek en is Opdrachtgever nog steeds zelf verantwoordelijk voor de afwerking van het (beton)mortel.

6.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aangeven en bestellen van de correcte soort en hoeveelheid (betonmortel). Online betoncentrale is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of aantasting die ontstaat doordat Opdrachtgever een bepaalde en/of verkeerde soort (beton)mortel heeft besteld, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Online betoncentrale.

7. Reclame
7.1 De Diensten dienen op het moment van aflevering te voldoen aan de alsdan geldende voorschriften en normen, voor zover de toepasselijkheid daarvan is overeengekomen. Bij gebreke daarvan dienen de (beton)mortel alsmede de betonpomp aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen
7.2 Keuring van de Diensten dient te geschieden door Opdrachtgever bij aankomst op de plaats van aflevering en in ieder geval voor de verwerking ervan.
7.3 Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de Diensten dient dit schriftelijk en binnen 8 kalenderdagen na datum van aflevering bij Online betoncentrale te zijn gemeld, op straffe van verval.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Online betoncentrale kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Online betoncentrale of een van haar medewerkers.
8.2 Online betoncentrale is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Online betoncentrale verrichte Diensten zijn vastgelegd en uitgevoerd.
8.3 Online betoncentrale is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, gevolgschade of immateriële schade, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Online betoncentrale.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart Online betoncentrale voor aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Online betoncentrale.
8.5 Indien Online betoncentrale toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Online betoncentrale uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van haar verplichtingen met betrekking tot haar Diensten en ten hoogste tot het door Opdrachtgever aan Online betoncentrale betaalde bedrag.

9. Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Online betoncentrale, waardoor volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
9.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Online betoncentrale zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Online betoncentrale of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
9.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
9.4 Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Online betoncentrale overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Online betoncentrale heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
10.1 Online betoncentrale is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Online betoncentrale goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten.
10.2 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Online betoncentrale vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Online betoncentrale op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10.3 Indien Online betoncentrale de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
10.4 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Online betoncentrale gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
10.5 Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Online betoncentrale gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

11.Identiteit van Online betoncentrale
11.1 Online betoncentrale is in de KvK geregistreerd onder nummer 68230745. Online betoncentrale draagt Btw-identificatienummer NL857353676B01 en is (statutair) gevestigd aan de Elzenstraat 16 (2371 TP) te Roelofarendsveen.
11.2 Online betoncentrale is per e-mail te bereiken via info@onlinebetoncentrale.nl, middels de website www.onlinebetoncentrale.nl en telefonisch te bereiken op +31657135262.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op de rechtsverhouding tussen Online betoncentrale en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die tussen Online betoncentrale en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Leiden.